Rules on the Efficient Conduct of Proceedings in International Arbitration (Prague Rules)

Waarom is arbitrage in Nederland te verkiezen boven arbitrage in andere landen?

Daar zijn meerdere antwoorden op te geven. Zeker is, dat de Nederlandse arbitragewet en het Nederlandse rechtssysteem bijdragen aan een goede voedingsbodem voor het voeren van arbitrageprocedures op een efficiënte manier. Nederlandse arbitrage-instituten bieden moderne arbitragereglementen en het Nederlandse “polderklimaat” is gericht op het vinden van oplossingen, het beslechten van geschillen. Bovendien worden kosten van arbitrages in Nederland in het algemeen behoorlijk binnen de perken gehouden. Nederland is bij uitstek geschikt om internationale arbitrages te voeren.

Dat zijn wellicht redenen waarom Rules on the Efficient Conduct of Proceedings in International Arbitration (Prague Rules) in Nederland niet bijzonder veel aandacht krijgen. Arbitrages in Nederland worden in de meeste gevallen al op efficiënte wijze gevoerd, al hangt dat ook af van de posities die partijen innemen.

Inmiddels vindt iedere week wel ergens op de wereld een congres of seminar plaats met als onderwerp deze Prague Rules. Zou dat bijdragen aan grotere efficiëntie in het voeren van internationale arbitrageprocedures? Zouden juristen en arbiters die zijn opgevoed met het Common Law systeem zich hier iets aan gelegen laten liggen? De toekomst zal het leren.

Vier jaar lang is gedelibereerd over de regels die efficiëntie in internationale arbitrage zouden moeten bevorderen, voordat de Prague Rules vorig jaar in Praag werden gepresenteerd.

De werkgroep die het document opstelde begon nog voor de pre-ambule met de volgende opmerking:

It has become almost commonplace these days for users of arbitration to be dissatisfied with the time and costs involved in arbitral proceedings.

Deze ontevredenheid komt echter vooral voor in landen waar de praktijk van Common Law wordt gebezigd.

Verloopt arbitrage in Nederland dan altijd efficiënt en snel, en vallen de kosten nimmer tegen? Neen, ook in Nederland dient een partij wel eens een tegenvaller te incasseren of zijn arbiters langer bezig met het schrijven van een vonnis dan wenselijk is. Maar de praktijk die in Prague Rules zo wordt aanbevolen vindt in Nederland al vaak toepassing.

 

Meer weten?

www.unum.world

www.praguerules.com

Plastic afval in de oceanen

We leven in een wereld van nieuws en nep-nieuws, van feiten en alternatieve feiten. Hoewel ook kennis en feiten die door wetenschappers worden gepresenteerd niet zelden in twijfel worden getrokken, is het goed dat op een verantwoorde en wetenschappelijke manier aandacht wordt besteed aan kwesties die voor ons allen van belang zijn.

Vervuiling van de oceanen door plastic is zo’n onderwerp. Plastic is een verzamelnaam voor materiaal dat door mensen wordt gemaakt. Met de uitvinding van piepschuim in de 19e eeuw en de daarop volgende ontwikkeling van onder meer bakeliet en andere materialen kwam plastic in ons dagelijks leven. Plastic heeft vele voordelen: het is licht, in vele vormen is het sterk en het gaat niet snel stuk. Het nadeel is echter dat plastic vaak moeilijk afbreekbaar is en in allerlei vormen in het milieu kan achterblijven. Ik baseer mij op algemene informatie, die via het internet is te vinden.

In de loop der tijd is veel plastic in het milieu terecht gekomen, in het bijzonder ook in de oceanen. Van visnetten tot micro-vezels, veel plastic is aanwezig in de oceanen en laat sporen na bij planten en dieren.

In het conglomeraat van VN-organisaties houdt de Joint Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environmental Protection zich bezig met multi-disciplinaire wetenschap (www.gesamp.org).

Gesamp is opgericht in 1969. De organisatie behoort tot de minder bekende VN-organisaties, maar is van betekenis door het maken van analyses, het bundelen van kennis in rapporten en het adviseren van zuster-organisaties. Door deze aanpak wordt getracht wetenschappelijke informatie en kennis op een efficiënte manier bij elkaar te brengen en overlap in onderzoek te voorkomen of ten minste te beperken.

Wat behoort tot de aandachtsgebieden van deze organisatie? Ballast Water Management. Marine geo-engineering. Effect van afval van mijnbouwactiviteiten op de zeeën en oceanen, kustvervuiling en zo meer.

Over plastic en plastic afval in de oceanen wordt veel gezegd en geschreven. Er worden spectaculaire initiatieven ontplooid om plastic afval uit de oceanen te verzamelen. Feiten en meningen over de betekenis daarvan lopen soms door elkaar. Het lijkt mij daarom een goede zaak dat Gesamp onlangs in de serie studies en rapporten Guidelines for the Monitoring and Assesment of Plastic Litter in the Ocean heeft uitgebracht.

Heldinnen

Internationale Vrouwendag, 8 maart, wordt in vele landen gevierd. In Rusland bijvoorbeeld, is 8 maart een nationale feestdag. De betekenis er van is onder meer af te lezen aan de enorme piek in afzet van de Nederlandse bloemensector in Rusland in de weken voor 8 maart.

In Nederland is er in het algemeen minder aandacht voor Internationale Vrouwendag, maar graag besteed ik er vandaag enige regels aan.

Dit jaar is het thema van Internationale Vrouwendag: “Heldinnen”. Reden om eens aan de voorzitter van de Nederlandse afdeling van Women’s International Shipping & Trading Association (WISTA) te vragen wie zij als heldinnen van de maritieme sector in Nederland zou noemen.

Sylvia Boer

Eerst over WISTA. Dit is een internationale netwerk-organisatie van vrouwen die op managementniveau actief zijn in de maritieme sector. Wista heeft meer dan 4.000 leden in 46 landen, waarvan ongeveer 150 in Nederland. Op mijn vraag hoe zij WISTA anno 2019 graag onder de aandacht zou willen brengen, antwoordt Sylvia Boer, president WISTA the Netherlands: “WISTA is in de eerste plaats een wereldwijde, zakelijke netwerkorganisatie die beoogt bij te dragen aan de mogelijkheden van onze leden zich verder te ontwikkelen op professioneel vlak en een platform te bieden om elkaar te ontmoeten. We zijn er van overtuigd dat een mix van mannen en vrouwen in het bedrijfsleven mooie resultaten op kan leveren. Zonder wrijving geen glans…. “.

Sylvia voegt daar nog aan toe, dat WISTA vorig jaar van de IMO de Consultative Status heeft gekregen. De stem van vrouwen in de maritieme sector wordt dus zeker gehoord!

In antwoord op de vraag naar Heldinnen in de Nederlandse maritieme sector zegt Sylvia dat zij het moeilijk vindt daarin keuzen te maken. Er zijn er velen. Maar als na enige aandrang toch wat namen worden genoemd, zijn dat Karin Orsel, Thecla Bodewes, Mai Elmar, Neelie Kroes en Tineke Netenbos.

Echter, vandaag, Internationale Vrouwendag, verdienen alle vrouwen aandacht. In de maritieme sector en buiten deze sector. Heldinnen, ook al worden zij niet allemaal iedere dag zo genoemd.